برداشتهای ژئوالکتریکی

|نمایش فایل:|rcv
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان برداشتهای ژئوالکتریکی را مشاهده می نمایید.

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:


روش پلاریزاسیون القایی
پلاریزاسیون غشایی یا IP غیر فلزی
پتانسیل الکترودی یا IP فلزی
پلاریزاسیون غشایی
اثر کوپلینگ القایی الکترومغناطیسی
روشهای اندازه گیری
روش مقاومت سنجی
آرایش های مورد استفاده
1-5-2 آرایش مستطیلی Cradiant Array
2-5-2 آرایش دایپل ـ دایپل Dipole – Dipole
3-5-2 آرایش سه الکترودی Pole – Dipole
6-2 تجهیزات مورد استفاده و نحوه ی برداشت صحرائی
نحوه ایجاد عملیات صحرائی